วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป
.   ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
.  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่    บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลอ้อมกอ   อำเภอบ้านดุง 
                 จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  ๔๑๑๙๐
.   เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับ  อนุบาล    ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 
                .  สภาพที่ตั้ง  -  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
-                   ระยะทางห่างจากอำเภอบ้านดุง  ๑๓  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง
-                   เนื้อที่  ๑๖ ไร่
.  ปรัชญาของโรงเรียน   ปฺญญา   โลกสมิงฺ   ปชฺชํโต
                                                     ปัญญา  คือแสงสว่างส่องโลก
.  ประวัติโรงเรียน
                      โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่    มิถุนายน  ๒๕๑๕   โดยนายอำเภอ
เป็นผู้จัดตั้ง   โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่บัดนี้ได้โอนมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่      ตุลาคม   ๒๕๒๓   
โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
                      เดิมชาวบ้านโนนสมบูรณ์ได้ส่งบุตรหลานขอวงตัวเองไปเรียนที่โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โนนสมบัติ  ตำบลอ้อมกอ  แต่เนื่องจากระยะทางเกิน   ,๐๐๐   เมตรและการคมนาคมไม่สะดวก 
ประชาชนจึงได้ส่งบุตรหลานไปเรียนน้อย  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม  คือ  นายอำคา   พรหมอินทร์ 
และผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์  (นายคำพันธ์  พรมโสภา)  และคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
โนนสมบูรณ์  ได้ช่วยกันจัดหาตัวไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียน  โดยปูพื้นไม้  มุงหลังคา  บันได 
และลูกกรง  ส่วนสังกะสีได้รับบริจาคจากนายแสวง   พิบูลย์สราวุธ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี  ราคาประมาณ   ,๐๐๐   บาท  สำหรับที่ดินของโรงเรียนมีทั้งหมด   ๑๖   ไร่ 
ต่อมาทางราชการได้ย้าย นายอำคา   พรหมอินทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้
มีนักเรียนครั้งแรกทั้งหมด   ๖๗   คน
นายอำคา   พรหมอินทร์ย้ายไป  ทางราชการได้ย้าย  นายเชษฐา   ดวงมาลัย  มาดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่แทน  และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่  จำนวน    ท่าน    ท่านสุดท้าย 
คือ  นายสำเร็จ  พลพินิจ  ซึ่งมาดำรงตำแหน่งเมื่อ  เดือนมีนาคม   ๒๕๕๓   จนถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีครูอาจารย์ทั้งหมด      คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม    คน  มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง      คนเนื่องด้วยนักการภารโรงคนปัจจุบันได้  ปัจจุบันมีทั้งเรียนทั้งหมด    ๘๗   คน
                              ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
                    .  นายอำคา   พรมอินทร์                    ..  ๒๕๑๕  ๒๕๑๖
                   .  นายเชษฐา   ดวงมาลัย                    ..  ๒๕๑๖ ๒๕๑๙
                   .  นายสมศักดิ์  ศรีสุพัฒน์                   ..  ๒๕๑๙ ๒๕๔
                   .  นายพิเชษฐ์ศักดิ์   หว่านชัยสิทธิ์        ..  ๒๕๔๑ ๒๕๔๒
                   .  นายชัชวาลย์   หาไชย                     ..  ๒๕๔๒๒๕๕๓
                   ๖.  นายสำเร็จ   พลพินิจ                       พ.ศ. ๒๕๕๓ -  ปัจจุบัน
๑.๒  ข้อมูลบุคลากร
          ๑.๒.๑  ข้าราชการครู /ครูพี่เลี้ยง/ผู้ปฏิบัติแทนนักการภารโรง

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายสำเร็จ   พลพินิจ
นางอัมพร   เย็นรัตน์
นางมยุรี   เสนาฤทธิ์
นางประมวล   พิมพ์ศรี
นางสมบูรณ์   ศรีบัวลา
นางโภวาทินี  อุปนันท์
นายเสรี   ทองเฉลิม
นางสาวนิตนิภา  เสนาฤทธิ์
นายวรเชษฐ์   สุขเป็ง
ผอ.ร.ร.
ครูครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูพี่เลี้ยง
ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
คศ. ๒
คศ. ๒
คศ. ๒
คศ. ๒
คศ. ๒
คศ. ๑
คศ. ๒
-
-
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
บช..
ม.๖


๑.๒.๒  ข้อมูลนักเรียน
                    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนดังนี้
                                       (ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓)

ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล 
อนุบาล 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
๑๔
ประถมศึกษาปีที่ 
๑๒
๑๙
ประถมศึกษาปีที่ 
๑๒
ประถมศึกษาปีที่ 
ประถมศึกษาปีที่ 
๑๑
ประถมศึกษาปีที่ 
๑๒
ประถมศึกษาปีที่ 
๑๑
รวมระดับประถมศึกษา
๔๗
๒๖
๗๓
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
๕๓
๓๓
๘๗


๑.๓  ข้อมูลอาคารเรียน  อาคารประกอบ
        ๑.๓.๑  อาคารเรียน                                                           
                                -  สปช. ๑๐๕/๒๖    จำนวน           หลัง        ห้องเรียน
                                -  สปช. ๑๐๕/๒๙     จำนวน          หลัง        ห้องเรียน   
        ๑.๓.๒  อาคารประกอบ                                                                                    
                           -  อาคารอเนกประสงค์ ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน  จำหน่ายไม้ เมื่อ  ๑๖  มิถุนายน   ๒๕๔๑
                       -  โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ   จำนวน       หลัง
                        -  ส้วม     แบบ     ๓๐๔  ขนาด       ที่  จำนวน        หลัง
                          -  ส้วม    ขนาด        ที่   จำนวน        หลัง
                          -  ถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓๓   จำนวน     ถัง  
                          -  บ้านพักครู    จำนวน       หลัง          -   บ่อเลี้ยงปลา     จำนวน           บ่อ
วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์   กลยุทธ์/จุดเน้นของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
  ๑.วิสัยทัศน์ (VISION)  
                                ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  และมีคุณธรรมจริยธรรม  ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข  ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ              
  ๒.  พันธกิจ(MISSION)                        
                               ๑.   ประสาน  ส่งเสริม   สนับสนุน  การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
                              ๒.  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
                              ๓.   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
                              ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม
                                  และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                             ๕.  ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสากล
                             ๖.  นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
   ๓.  เป้าประสงค์
                                ๑.  เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
                                ๒.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและอาชีพ  เพื่อการพึ่งพาตนเอง  และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทุกระดับ
กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่    ส่งเสริมสนับสนุนประชากรทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการให้ได้รับการศึกษาขั้น
                       พื้นฐาน   อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม
                        ปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่    ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
                       สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จุดเน้นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
จุดเน้นที่    นักเรียนอ่านออกเขียนได้  มีนิสัยรักการอ่าน
จุดเน้นที่    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
จุดเน้นที่  โรงเรียนได้มาตรฐาน
จุดเน้นที่    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้